آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

رويکرد موسسه در حوزه آموزش
رويکرد موسسه در حوزه آموزش فراهم نمودن تسهيلات آموزشي ارزان قيمت براي عموم جامعه با هدف ارتقاي دانش و آگاهي افراد در جهت تامين سلامتي و ايمني نيروي انساني، حفاظت از دارايي ها، منابع طبيعي و محيط زيست کشور مي باشد.
موسسه رويکرد خود در ارايه دوره هاي آموزشي ارزان قيمت اما با کيفيت را براي تمامي دوره هاي آموزشي شامل دوره هاي عمومي که طريق فراخوان  هاي دوره ها اطلاع رساني و  ثبت نام مي شوند، دوره هاي در محل کارفرما ها و  دوره هاي ويژه دانشگاه ها در پيش گرفته است.
برگزاري دوره هاي آموزشي در محل کارفرما
براساس آيين نامه هاي مصوب وزارت کار و شوراي عالي حفاظت فني، کارگران تمامي کارگاه هاي مشمول قانون کار ساليانه حداقل بايد در 40 ساعت دوره آموزشي ايمني و بهداشت شغلي حضور داشته باشند.
اما با توجه به اينکه اعزام کارکنان جهت شرکت در دوره هاي آموزشي در خارج از محل کار در اغلب موارد  هزينه هاي زيادي را به کارفرمايان  تحميل مي کند، موسسه با تامين اساتيد و منابع آموزشي لازم امکان برگزاري بيش از 100 دوره آموزشي مختلف با هزينه هاي تعديل شده در محل کارفرمايان محترم در سراسر کشور را فراهم نموده است.
دوره هاي ويژه دانشگاه ها
موسسه با درک محدوديت هاي مالي دانشجويان محترم دانشگاه ها و اين واقعيت که دانشجويان گرامي جهت کسب فرصت هاي شغلي مناسب پس از فارغ التحصيل شدن از دانشگاه در کنار مدرک تحصيلي خود نيازمند داشتن گواهينامه هاي دوره هاي تخصصي در رزومه کاري خود مي باشند، برگزاري دوره هاي ارزان قيمت اما با کيفيت در دانشگاه ها را مورد توجه ويژه قرار داده است. براي اين منظور مسولان تشکل هاي دانشجويي، اساتيد دانشگاه ها، دانشجويان فعال، معاونت هاي پژوهشي و  .... دانشگاه ها جهت برگزاري دوره هاي آموزشي با شرايط مناسب دعوت به همکاري مي شوند.