•  » آموزش
 •  » نمونه گواهينامه ها
 • گواهينامه توف راينلند مورد تاييد سازمان هاي زير مي باشد:

  • موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  • انجمن مشاوران مديريت ايران
  • توف آلمان

  دوره هاي در حال ثبت نام

   

  دوره HSE-MS

  مستندسازي و مميزي داخلي