آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

خدمات تاييد صلاحيت ايمني پيمانکاران

  • موسسه با اخذ مجوز از وزارت کار تمامي دوره هاي تاييد صلاحيت ايمني را با تعرفه هاي مصوب به شرح زير برگزار مي کند. شرکت هاي متقاضي گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانکاران مي توانند از مشاوره رايگان نحوه اخذ گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانکارن از وزارت کار نيز استفاده نمايند.

خدمات موسسه در خصوص تاييد صلاحيت ايمني پيمانکاران

  • برگزاري تمامي دوره هاي آموزشي تاييد صلاحيت ايمني با مجوز وزات کار شامل:
  • برگزاري دوره ايمني عمومي 20 ساعته ويژه کارفرمايان و هيات مديره شرکتها
  • برگزاري دوره 40 ساعته يمني عمومي ويژه تاييد صلاحيت مسئولين ايمني
  • برگزاري دوره 16 ساعته ارزيابي ريسک ويژه تاييد صلاحيت ايمني مسئولين ايمني
  • برگزاري دوره 8 ساعته ايمني عمومي ويژه کارگران و کارمندان در محل موسسه
  • برگزاري دوره 8 ساعته ايمني عمومي ويژه کارگران و کارمندان در محل پروژه ها
  • براي اخذ راهنمايي و مشاوره رايگان نحوه اخذ گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانکارن از وزارت کار با ما تماس بگيريد.