خدمات تاييد صلاحيت ايمني پيمانکاران

آقاي مهندس امامي مديرعامل موسسه داراي پروانه هاي مشاوره ايمني و حفاظت فني در رشته هاي 1- سيستم  هاي اعلام و اطفاي حريق، 2- ايمني ساختمان و     3- آموزش ايمني عمومي از وزارت کار مي باشد و به اعتبار پروانه آموزش ايمني، به عنوان مجري ذيصلاح آموزشي مي تواند دوره هاي آموزشي ايمني و بهداشت کارگري را جهت اخذ گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانکاران برگزار نموده و گواهينامه آموزشي مربوطه را صادر نمايد.

خدمات موسسه در خصوص تاييد صلاحيت ايمني پيمانکاران

  • برگزاري دوره هاي آموزشي ايمني و بهداشت کارگران در محل موسسه
  • برگزاري دوره هاي آموزشي ايمني و بهداشت کارگري در محل پروژه
  • صدور گواهينامه مورد تاييد وزارت کار
  • مشاوره و راهنمايي تشکيل پرونده و روند اداري جهت اخذ گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني
 رويه اخذ گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانکاران
  • ثبت نام اينترنتي
  • شرکت در دوره هاي آموزشي ايمني و بهداشت کارگز و کارفرمايي و دريافت گواهينامه
  • ارسال مدارک به اداره کارتوسط انجمن هاي صنفي
  • بررسي مدارک در اداره کار و اعلام نتيجه و صدور گواهينامه در صورت کامل بودن مدارک

 

خدمات موسسه براي شرکت هاي پيمانکاري

مشاوره و اخذ گواهينامه هاي استانداردها براي شرکت در مناقصات (کليک کنيد)

 موسسه مي تواند گواهينامه هاي مورد نياز شرکت هاي پيمانکاري جهت شرکت در مناقصات به شرح زير را تهيه نمايد.

 ISO 22000 ,HSE-MS , ISO 9001 , OHSAS 1801 , ISO 14001 , IMS

تهيه اسناد HSE مورد درخواست کارفرما ها