خدمات تاييد صلاحيت ايمني پيمانکاران

آقاي مهندس امامي مديرعامل موسسه داراي پروانه هاي مشاوره ايمني و حفاظت فني در رشته هاي 1- سيستم  هاي اعلام و اطفاي حريق، 2- ايمني ساختمان و     3- آموزش ايمني عمومي از وزارت کار مي باشد و به اعتبار پروانه آموزش ايمني، به عنوان مجري ذيصلاح آموزشي مي تواند دوره هاي آموزشي ايمني و بهداشت کارگري را جهت اخذ گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانکاران برگزار نموده و گواهينامه آموزشي مربوطه را صادر نمايد.

خدمات موسسه در خصوص تاييد صلاحيت ايمني پيمانکاران

  • برگزاري دوره هاي آموزشي ايمني و بهداشت کارگران و صدور گواهينامه مورد تاييد وزارت کار
  • مشاوره و راهنمايي تشکيل پرونده و روند اداري جهت اخذ گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني
  • پيگيري کليه کارهاي اداري تا زمان اخذ گواهينامه از وزارت کار شامل :

1- تشکيل پرونده، 

2- برگزاري دوره هاي آموزشي و صدور گواهينامه هاي آموزشي براي پرسنل در پروژه ها،

3-ثبت نام و هماهنگي دوره هاي آموزشي ايمني و بهداشت کارفرمايي در اداره کار

4-تهيه گزارش هاي ارزيابي ريسک پروژه ها و ارايه آن به اداره بازرسي کار

5- رفع نقايص گزارش ارزيابي ريسک و پرونده و اخذ گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني از وزارت کار 

 

رويه اخذ گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانکاران
  • ثبت نام اينترنتي
  • شرکت در دوره هاي آموزشي ايمني و بهداشت کارگز و کارفرمايي و دريافت گواهينامه
  • ارسال مدارک به اداره کار
  • بررسي مدارک در اداره کار و اعلام نتيجه و صدور گواهينامه در صورت کامل بودن مدارک

 

خدمات موسسه براي شرکت هاي پيمانکاري

مشاوره و اخذ گواهينامه هاي استانداردها براي شرکت در مناقصات (کليک کنيد)

 موسسه مي تواند گواهينامه هاي مورد نياز شرکت هاي پيمانکاري جهت شرکت در مناقصات به شرح زير را تهيه نمايد.

 ISO 22000 ,HSE-MS , ISO 9001 , OHSAS 1801 , ISO 14001 , IMS

تهيه اسناد HSE مورد درخواست کارفرما ها