•  » بيماري هاي شغلي
 • برنامه طب کار و معاينات پزشکي شاغلين

   
  يکي از مهمترين و اساسي ترين برنامه هاي پيشگيري از بروز بيماريها و حوادث ناشي ازکار در هرکشوري که به عضويت سازمان بين المللي کار و بهداشت جهاني درآمده انجام معاينات پزشکي افراد شاغل ميباشد.
   
  هدف کلي از انجام معاينات پزشکي
  1- حصول اطمينان از اين که فرد براي اشتغال به کار مورد نظر مناسب است .
  2- جستجو ي اثرات احتمالي نا خوشايند کار بر سلامت فرد شاغل
   
  وظايف پزشك عمومي غربالگرطب كار  شاغل در مركز بهداشت كار  
  1 - بازديد از محيط كار به همراه كارشناس بهداشت حرفه اي
  2-  انجام معاينات غربالگري( بدو استخدام و ادواري)
  3-  جمع آوري، ثبت،‌ طبقه بندي و گزارش دهي بر اساس فرمهاي مصوب وزارت بهداشت
  4-  تهيه گزارش نهايي و ارائه به كارشناس بهداشت حرفه اي
  5-  بررسي و انجام مطالعات اپيدميولوژيكي بر اساس مواجهات عوامل زيان آوري محيط كار
  6-  همكاري با كميته حفاظت فني و بهداشت كار در زمينه پيشگيري از بيماريهاي شغلي در امور پزشكي
  7-  نظارت بر درمان بيماران ومصدومين حوادث شغلي
  8-  آموزش بهداشت به کارگران
   
  معاينات پزشکي  بسته به اهداف افراد ذينفع ( شاغل – کارفرما – سازمان بيمه گر- دولت ) به انواع مختلف زير دسته بندي ميشوند:
     معاينات پيش از استخدام
     معاينات دوره اي
     معاينات اختصاصي
     معاينات در هنگام تغيير شغل
     معاينات در هنگام بازگشت به کارمجدد ( مثلا پس از يک دوره نسبتا طولاني بيکاري يا مرخصي)
     معاينات افراد در هنگام بيماري (بخصوص زماني که در بيمارستان بستري ميشوند )
     معاينات افراد معلول و تعيين توانائي کاري آنها
   
  معاينات قبل از استخدام :
  سنجش سلامتي کارگر با بهره گيري از معاينه کامل پزشکي ، شنوايي سنجي ، سنجش تنفس ، بينايي سنجي ، آزمايشات خون و ...
  در نظر گرفتن تناسب بين وضعيت جسمي و روحي کارگر و شغل محوله
  – مهمترين اهداف معاينات قبل از  استخدام:
  - تعيين قابليت جسمي، رواني كارگر براي كار مورد نظر
  - حفظ سلامت ساير كارگران
  - حفظ صنعت و سرمايه
  - تعيين اختلالات و عوارض قبلي كارگر و ثبت در پرونده وي
  - كشف بيماريهاي قابل سرايت كارگر و جلوگيري از انتشار آنها بويژه در افرادي كه با مواد غذايي سروكار خواهند داشت
  - تشكيل پرونده پزشكي و استفاده از آن در مراجعات بعدي كارگر
  -  آشنا شدن به روحيات كارگر و اطلاعات بهداشتي وي
   
  روش انجام معاينات قبل از استخدام
  1- گرفتن شرح حال متقاضي : شامل سوابق فردي و خانوادگي از نظر ابتلا به بيماريها و مشاغل قبلي وي
  2- ثبت  عوامل زيان آور در فرم معاينات بر اساس گزارش بازديد از مراحل و محيط كار توسط كارشناس بهداشت حرفه اي
   3- معاينه اندامها : معاينه عمومي دستگاههاي قلب و عروق – ريه ها – کليه ها – اعصاب – چشم و گوش که توسط "پزشک عمومي دوره ديده طب کار" انجام ميشود.
  4-درخواست انجام   آزمايشهاي پاراکلينيک مورد نياز بر اساس نوع مواجهه شاغل  : شامل آزمايش خون و ادرار از نظر قند – چربي – عفونت –– نوارقلب و در برخي موارد بسته به نوع شغل عکسبرداري از قفسه سينه و ستون فقرات – سنجش ميزان شنوائي و تست عملکرد ريوي
   
  اهداف معاينات پزشکي  ادواري: 
   تشخيص زودرس بيماريهاي ناشي از كار و بيماريهاي غير شغلي
  - پيگيري موارد مشكوك تا روشن شدن وضع آنها
  -  درمان بموقع و جلوگيري از پيشرفت بيماري
  -  توصيه براي تغيير شغل و يا محدود كردن كار در فرد بيمار
  - جلوگيري از انتقال و انتشار بيماريهاي مسري
  -  مطالعه اثرات زيان آور عوامل موجود در محيط كار
  - تعيين اثر محيط بر سلامتي و بيماري كارگران
  - ارزيابي روشهاي پيشگيري و ايمني
   
  معاينات ادواري زماني سودمند و قابل استناد هستند که توسط گروه پزشکي داراي مهارت و تجربه کافي در زمينه طب کار انجام گيرد.
  بدين منظور بايستي  معاينات ادواري ترجيحا توسط "پزشک متخصص طب کار" و در نبود وي توسط "پزشک عمومي دوره ديده طب کار " انجام گيرد.
   
   http://iranianhse.mihanblog.com/post/archive/1388/7