فراخوان اولين همايش سراسري تخصصي سيستم هاي اعلام اتوماتيک حريق
تاریخ ارسال : 1389/4/7

به ياري خداوند متعال اولين همايش تخصصي سيستم هاي اعلام اتوماتيک حريق توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان و محوريت گروه تخصصي برق در مهر ماه سال 1389 برگزار مي گردد.

هدف از برگزاري اين همايش آشنايي با پيشرفت هاي نوين سيستمهاي اعلام اتوماتيک حريق وارتقا سطح علمي و تخصصي مهندسان برق و مجريان سيستم هاي مذکور مي باشد.

بدين وسيله از کليه پژوهشگران، متخصصان، مهندسان برق، شرکت هاي نمايندگي و مجري سيستم هاي اعلام اتوماتيک حريق دعوت مي گردد مقالات خود را به دبيرخانه همايش ارسال فرمايند. همچنين يادآور مي شود محورهاي مايش برگفته از استاندارهاي ملي و بين المللي بوده و لازم است مقالات ارايه شده نيز منطبق بر استانداردهاي مذکور تدوين گردد.

محورهاي اصلي همايش

1-آشنايي با سيستمهاي جديد اتوماتيک کشف و اعلام حريق شامل سيستم هاي آژير مستقل، جنرال ، آدرس پذير، هومشمند و اينتراکتيو

2- معرفي روش هاي نوين طراحي، اجرا ونظارت در سيستم هاي کشف و اعلام حريق

3- ارايه الگوهاي مناسب طراحي و اجرا در سيستم هاي آژير مستقل، جنرال و مستقل در انواع ساختمان ها، برگرفته از استاندارد و منطبق بر موقعيت اثليمي و فرهنگي

4- ارايه ضوابط پذيرش و تاييد سيستم هاي جديد اعلام حريق

5-ارايه پيشنهادهاي اجرايي جهت ارتقا سطح طراحي و کاهش الارم هاي ناخواسته و کاذب در نصب سيستم ها با توجه به شرايط فرهنگي و اقليمي

6- بررسي مسايل آموزشي و فني در بهره برداري، نگهداري و تعميرات و پشتيباني سيستم ها و ارايه راهکارهاي مناسب

7- ارزيابي ريسک حريق و معرفي نرم افزارهاي مربوطه

8- مسووليت هاي حقوقي فروش، نصب و بهره برداري سيستم ها

آخرين مهلت ارسال مقالات 1/6/1389 و تاريخ اعلام نتايج 20/6/1389 مي باشد.