تصادف قطار تهران تبريز با يک ون
تاریخ ارسال : 1390/10/18

قطار تهران - تبريز ساعت 19:30 روز پنجشنبه با يك دستگاه خودروي سواري' ون' در نزديكي ايستگاه راه آهن كرج برخورد كرد و حدود 50 دقيقه متوقف شد.

به گزارش ايرنا، در اين حادثه آسيبي به كسي نرسيد اما مچاله شدن خودرو ون در داخل خطوط راه آهن سبب توقف قطار تهران - تبريز شد.

به گفته شاهدان عيني، راننده خودرو ون قصد داشت از مسير فرعي بر روي خطوط راه آهن عبور كند كه به عللي خودرو نتوانست از عرض ريل رد شود و در اين هنگام قطار تهران - تبريز از راه رسيد و راننده ون قبل از برخورد قطار، خودرو خود را ترك كرد.

در اين حادثه خودرو ون حدود 500 متر روي خطوط راه آهن كشيده شد اما خوشبختانه حادثه اي براي قطار و سرنشينان آن رخ نداد.

خودرو ون فقط يك سرنشين (راننده ) داشت.

قطار تهران - تبريز با حدود 300 سرنشين پس از بازگشايي مسير توسط ماموران آتش نشاني و راه آهن حدود ساعت 20: 20 به مسير خود ادامه د
اد
./***