•  » همايش ها • سومين کنفرانس بين المللي سلامت، ايمني و محيط زيست [برگزار شده]

  برگزار کننده : انجمن ايمني صنعتي
  محل برگزاري : تهران

  تاريخ هاي مهم

  تاريخ برگزاري : پاييز سال 1389
  شروع ثبت نام :
  مهلت ارسال خلاصه مقالات : 31 ارديبهشت 1389
  مهلت ارسال اصل مقالات : 20 مرداد 1389
  اعلام نتايج داوري مقالات : 20 خرداد 1389

  محور هاي کنفرانس
   
  الف) ايمني
  • ايمني– نظامهاي مديريتي ، رويکردها ، رويه ها و اقدامات
  • قوانين ، مقررات و استانداردهاي ايمني در صنايع و سازمانها
  • برنامه ريزي ايمني و نحوه هدايت برنامه ها
  • نقش ايمني در استراتژي ها و ارتقا بهره وري و عملکرد سازمانها
  • شناسايي خطرات و پيشگيري از حوادث
  • مديريت و ارزيابي ريسک هاي ايمني
  • بهترين عملکردها و دستورالعملهاي ايمني براي مشاغل و فعاليتهاي بالقوه خطرناک
  • نقش فن آوري اطلاعات در ايمني
  • نقش عامل انساني در ايمني
  • ايمني در صنايع دريايي و ساحلي
  • جايگاه ايمني در طراحي و تعمير و نگهداري کارخانه ها
  • ايمني در بخشهاي مختلف (ساختمان، برق، حمل و نقل، صنايع شيميايي، نفت و گاز و ... )
  • ارگونومي ، طراحي و جانمايي دستگاهها و تجهيزات و نقش آنها در ايمني
  • ايمني در انبارها ، آزمايشگاهها و ساير مکانهاي ويژه
  • محاسبه ، بررسي و تجزيه و تحليل حوادث
  • ايمني و بيمه
   
  ب) موضوعات عام HSE
  • قوانين مقررات و استانداردهاي HSE
  • اهداف و برنامه هاي
  HSE
  • برنامه ريزي و آموزش
  HSE در سازمانها
  • مشخصه هاي کليدي عملکرد
  HSE
  • فناوري اطلاعات و
  HSE
  • نقش مشارکت کارکنان و مشاوره با آنها در بهبود عملکرد
  HSE
  مديريت HSE پيمانکاران HSE Plan
  • MSDS 
   
  پ) مديريت بحران
  • مديريت بحران
  • سازماندهي و برنامه ريزي مراکز مديريت بحران و ايستگاههاي آتش نشاني
  • مسئوليت جمعي در بلايا و حوادث بزرگ
  • مطالعه رفتار انسان در هنگام عمليات تخليه و نجات
  • آمادگي و واکنش در شرايط اضطراري و عمليات امداد و نجات
  • عمليات ويژه و خاص ( انفجارها ، آتش سوزي هاي صنعتي ، آتش سوزي پس از زلزله )
   
  ج) سلامت کار
  • قوانين ، مقررات و استانداردهاي ايمني و بهداشت کار در صنايع و سازمانها
  • شناسايي ، ارزيابي و کنترل عوامل زيان آور و ريسک هاي بهداشتي محيط کار
  • پايش و اندازه گيري عوامل زيان آور در محيط کار
  • مکانيزاسيون سيستمهاي بهداشت حرفه اي و طب کار
  • تشخيص و پيشگيري از بيماريهاي شغلي
  • پيشگيري از جراحات ، کمکهاي اوليه ، مراقبتهاي پزشکي و توانبخشي
  • آموزش و فرهنگ بهداشت کار
  • بهترين عملکردها و دستورالعملهاي بهداشت حرفه اي براي مشاغل و فعاليتهاي بالقوه بيماري زا
  • نرم افزارهاي بهداشت حرفه اي و طب کار
   
  چ) محيط زيست و منابع
  • قوانين ، مقررات ، استانداردها و نظامهاي زيست محيطي
  • قوانين و کنوانسيونهاي بين المللي زيست محيطي
  • شناسايي ، اندازه گيري و پايش آلاينده هاي زيست محيطي
  • توجه به محيط زيست و منابع در تمامي  مراحل  طراحي محصول و تامين مواد اوليه
  • توليد پاک و مديريت سبز در سازمانها
  • مديريت منابع و انرژي و استفاده از انرژي هاي نو و جايگزين
  • حوادث و سوانح زيست محيطي
  • مديريت ضايعات و پسماندها
  • مديريت و تصفيه پسابهاي صنعتي و غير صنعتي
  • فرهنگ حفاظت از محيط زيست
  • طبقه بندي ، شناسايي و مديريت ضايعات خطرناک و بيمارستاني
  • مديريت منابع آب و رودخانه ها
  • آلودگي آب
  • پاکسازي خاکهاي آلوده
  • حذف مواد مغذي از فاضلابهاي شهري و صنعتي
  • تصفيه لجن و استفاده مجدد
   
  ح ) حفاظت و آتش نشاني
   حفاظت فردي و حفاظت گروهي
  • حفاظت از محيط کار و محيط پيرامون آن
  • مقابله با ضايعات خطرناک و واکنش اضطراري در مقابل آنها
  • چگونگي آغاز آتش سوزيها ، شيمي ، ديناميک و اکولوژي آتش
  • ملاحظات آتش نشاني در معماري و برنامه ريزي شهري
  • مقاوم سازي سازه ها در برابر آتش
  • آتش نشاني و نجات در محيطهاي شهري و غير شهري
  • مقابله با مواد خطرناک و قابل اشتعال
  • فرهنگ ايمني و آتش نشاني
  • شناسايي ، ارزيابي ، پيشگيري و کنترل آتش سوزي
  • تاثير شرايط آب و هوايي و فصلي در آتش سوزيها و حوادث
  • مديريت و مقابله با آتش سوزيها در جنگ
   
  اطلاعات تماس دبيرخانه
  آدرس : اصفهان - ميدان آزادي - ابتداي چهارباغ بالا - کوي ديوان بيگي ساختمان 117 - طبقه سوم - واحد
  تلفن :   6610009 -  6610008 -  0311
  فکس : 6619570 - 0311
  ايميل : info@iransafety.org
  وب سايت : http://www.iransafety.org/Public/index_Fa.aspx