•  » همايش ها • سومين همايش ملي مهندسي ايمني و مديريت HSE [برگزار شده]

  برگزار کننده : دانشگاه صنعتي شريف
  محل برگزاري : تهران خ آزادي -دانشکده شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف

  تاريخ هاي مهم
  تاريخ برگزاري : 18 الي 20 اسفند 88
  شروع ثبت نام :
  مهلت ارسال خلاصه مقالات :
  مهلت ارسال اصل مقالات : 30 آبان 88
  اعلام نتايج داوري مقالات :

  محور هاي اصلي همايش 

  1. ايمني و مديريت ريسک        

  ·          تحليل حوادث صنعتي جهت ترويج ايمني و آموزش HSE

  ·          روش هاي نوين در ارزيابي و طبقه بندي مخاطرات

  ·          روش هاي طراحي ذاتاً ايمن صنايع فرايندي

  ·          روش هاي شناسايي، ارزيابي و مديريت ريسک

  ·          کاربرد نرم افزارهاي حرفه­اي در مهندسي ايمني

  ·          آناليز پيامدهاي حوادث در واحدهاي صنعتي

  ·          HSE و ايمني در محيط پيمانکاري

  ·          طراحي و اجراي برنامه­ طرح واكنش اضطراري

  ·          ايمني و بيمه

  ·          تجهيزات و ابزار جديد ايمني

  ·          مديريت بحران

   
  2. ايمني و محيط زيست

  ·          روش هاي نوين طراحي صنعتي جهت کاهش خسارات زيست محيطي

  ·          ارزيابي اثرات واحدهاي صنعتي بر محيط هاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي (EIA )

  ·          روش هاي سازگار کردن ايمني و محيط زيست

  ·          روش هاي ارزيابي اثرات زيست محيطي در طرح هاي توسعهي صنايع

  ·          نقش و مسؤوليت ارگان هاي دولتي، قانون گذار و مردمي در حفاظت محيط زيست

  ·          نقش مديريت HSE در حفاظت محيط زيست و تحقق توسعه­ پايدار

  ·          ارزيابي اقتصادي رعايت الزامات زيست محيطي در فعاليت هاي صنعتي

   

  3. ايمني و سلامت شخصي

  ·          ارزيابي اقتصادي رعايت الزامات بهداشت صنعتي در محيط­هاي صنعتي

  ·          بررسي وضعيت سلامت و بهداشت در مجتمع­هاي صنعتي کشور

  ·          بررسي عوامل مخاطره­آميز براي سلامت پرسنل در صنعت

  ·          حوادث شغلي و رابط? علت و معلولي آن با بهداشت رواني کارکنان

  ·          روش­هاي ارزيابي بهداشت کار کارکنان در محيط کار

   

  4. سيستم مديريت HSE 

  ·          مباني مديريت HSE

  ·          آينده و جايگاه سيستم مديريت HSE

  ·          مقررات و الزامات HSE پيمانکاران

  ·          نرم افزارهاي تجاري در نظام مديريت HSE

  ·          نظام مديريت HSE و توسعه­ پايدار

   

  5. فرهنگ ايمني

  ·          فرهنگ و آناليز تأثير مؤلفه­هاي آن بر روي ايمني

  ·          عامل خطاي انساني در حوادث

  ·          چگونگي تحليل فرهنگ­هاي سازماني و ملي و ارتباط آن با سيستم مديريت HSE