•  » همايش ها • سومين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست [برگزار شده]

  برگزار کننده : دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران
  محل برگزاري : تهران

  تاريخ هاي مهم
  تاريخ برگزاري : 27 و  28 مهر 1388
  شروع ثبت نام :
  مهلت ارسال خلاصه مقالات : 18/9/87
  مهلت ارسال اصل مقالات : 20/11/87
  اعلام نتايج داوري مقالات : 30/9/87

  محورهاي ويژه 

  • فناوريهاي نوين (نمونه برداري،پايش،حذف آلاينده هاي و... )
  • كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي زيست محيطي
  • كاربرد سنجش از دور در شناسايي و پايش آلاينده هاي زيرسطحي
  • روشهاي پايش آلاينده هاي آلي پايدار (POPs) در خاك
  • بيوتكنولوژي در حفظ محيط  كاربرد زيست
  • به كارگيري نانوتكنولوژي در فيلتراسيون پساب هاي شهري و صنعتي (نانوفيلترها )
  •  بررسي مدلهاي رياضي پخش آلاينده ها
  • حذف آلودگي هاي نفتي خاك با استفاده از فناوري هاي نوين و ارزان
  • امحاء آلودگي آبهاي زيرزميني به روشهاي PAT
  • مطالعات موردي شناسايي و كنترل آلودگي ناشي از صنايع بزرگ نفت، گاز و پتروشيمي
  • استانداردهاي ملي و بين المللي حدود مجاز آلاينده هاي خطرناك در منابع هوا،آب و خاك
  • كاربرد نرم افزارهاي جديد در پروژه هاي زيست محيطي
  • زباله سوزهاي بيمارستاني و صنعتي و راهكارهاي كاهش يا حذفDioxin& Furan
  • مكان يابي، طراحي و ساخت مدفن هاي پسماندهاي ويژه (Landfills)
  • شناسايي و كنترل آلودگي هاي ناشي از معادن كشور
  • سنجش آلاينده هاي هواي آزاد و آلاينده هاي خروجي از دودكش با استفاده از سيستم هاي اپتيك
  • فرهنگ سازي محيط زيست
  • IT و محيط زيست
  • مديريت محيط زيست
  • نقش مهندسي محيط زيست در ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحها(ETA)
  • ايمني زيست
  • انرژي و محيط زيست
  • اقتصاد و محيط زيست
  • آموزش و محيط زيست 

    آب و پساب

  • تصفيه آب براي مصارف شهري و صنعتي (سيستم ها و فرآيندها)
  • راهبري تصفيه خانه هاي آب و پساب
  • آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني
  • استانداردهاي كيفي آلودگي آب ( حدود مجاز آلاينده هاي خطرناك)
  • تصفيه پساب شهري و صنعتي
  • تصفيه (تثبيت) لجن هاي حاصل از تصفيه آب و پساب
  • دفع و استفاده مجدد از پساب
  • دفع و استفاده مجدد از لجن
  • استانداردهاي كيفي پساب هاي تصفيه شده

  خاك و پسماند

  • شناسايي و پايش آلاينده هاي خاك
  • حذف آلاينده هاي خاك با استفاده از فناوري هاي فيزيكي، شيميايي ، ميكروبيولوژيكي ،حرارتي و ...
  • استانداردهاي حد مجاز آلاينده هاي خاك
  • مديريت پسماند(جمع آوري،دفع،كاهش از مبدا، بازيافت، كمپوست و ... )
  • روشهاي دفع مهندسي پسماند ها(زباله سوزي،لندفيل،جامدسازي و ... )

  هوا و صوت

  • پايش و كنترل آلاينده هاي خروجي از منابع آلاينده
  • شناسايي و كنترل آلودگي هاي صوتي و الكترومغناطيسي
  • شناسايي و پايش آلاينده هاي هواي شهري و صنعتي
  • استانداردهاي كيفيت هواي شهري و محيط كار
  • ارائه و بررسي طرحهاي جامع كاهش آلودگي هوا
  • مدل سازي انتشار كاهش آلودگي هوا

  اطلاعات تماس دبيرخانه

  تلفن دبيرخانه: 3 -02144267401

  فکس دبيرخانه: 02144205740